zaterdag 4 september 2010

Journalism Studies in Nederland

Het septembernummer van het Tijdschrift voor Communicatiewetenschap bevat een themanummer onder redactie van Kees Brants en Peter Vasterman over Journalism Studies in Nederland.

Inhoud:

Kees Brants en Peter Vasterman: Journalism studies in Nederland: een inventarisatie

In dit artikel worden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek onder de beoefenaren van journalism studies aan universiteiten en hogescholen in Nederland. Het laat een staalkaart zien van de thema’s die zij behandelen, de studieobjecten waarover zij publiceren, in welke tijdschriften, boeken en boekbijdragen, in welke taal, en welke onderzoeksmethoden zij daarbij over het algemeen gebruiken.

This article presents the results of a survey among journalism studies researchers from universities and schools of journalism in the Netherlands. It shows the themes they focus on, what they publish about, in what journals, books and book chapters, in what language, and what methods they generally apply in their research.Verder bevat dit nummer een aantal beschouwingen over Journalism Studies.

Frank van Vree: Wankelende wetenschap. De studie van de journalistiek & de revolutie in de media

Binnen de wereld van de media en de journalistiek hebben zich het afgelopen decennium ware aardverschuivingen voltrokken, met ingrijpende gevolgen voor het medialandschap en de publieke sfeer, en dus ook voor de journalistiek als professie. Tegen die achtergrond worden in dit artikel twee lijnen uitgewerkt. Na een terugblik op de ontwikkeling van journalism studies wordt gepleit voor een meer dynamisch, omvattend perspectief dat recht doet aan de journalistiek als professionele praktijk. Vervolgens wordt ingegaan op de noodzaak de veranderingen in de publieke sfeer prioriteit te geven op de onderzoeksagenda.

During the last decade media and journalism have got into turmoil; landslides have changed the traditional media landscape, overturning familiar marking points, institutions and patterns. To understand these radical changes journalism studies should not only develop a new research agenda, but also review its approach and perspective.This article looks back on recent development in the field and argues for a more cohesive perspective, taking journalism as a professional practice as its starting point. Furthermore a plea is made for a thorough research into the structural changes of the public sphere and the role and position of journalism.

Irene Costera Meijer: Waardevolle journalistiek. Op zoek naar kwaliteit vanuit het gezichtspunt van de gebruiker

Publieksonderzoek is cruciaal voor zowel journalism studies als voor de journalistiek. De nieuwsgebruiker emancipeert en eist een meer gelijkwaardige positie op in het journalistieke proces. De vraag is nu hoe de journalistiek dit kieskeurige publiek kan bedienen. Achtereenvolgens komen drie invalshoeken aan bod: participatie, representatie en de smaak van kwaliteit. Journalistiekwetenschappers dienen de kwaliteiten van nieuwe journalistieke genres en de bijbehorende vormen van kijken lees- en gebruiksplezier aan het licht te brengen. Nieuwsmedia doen er goed aan om samen met onderzoekers en gebruikers vertelvormen te ontwikkelen die tegemoetkomen aan een meer representatieve en participatieve journalistiek, opdat nieuwsgebruik voor een grotere groep mensen weer een kwaliteitservaring wordt.

This article will show why audience research is of crucial significance for the quality of both scholarship on journalism and professional journalistic practice. First, a better understanding among scholars and professionals is needed of how today’s media audience has grown more self-aware and appears to ask for a widening of the democratic repertoire of journalism. Second, more audience research is needed because established routines among viewers, listeners and readers are in flux. Other news media (news sites, Twitter, journalistic blogs etc.) have given rise to other news needs. The third angle of this article pertains to the importance of journalistic narrative forms. News items should not only be important and useful. People also want to enjoy journalism. This enjoyment should not be associated with superficial entertainment or a feel-good experience; rather, the pursuit of news enjoyment calls for a re-gauging of the journalistic values at issue in quality journalism.


Jo Bardoel: Journalistiek moet zich durven onderscheiden. Toekomst voor de professie in een multimediale omgeving

Met de overgang van industriële naar ‘netwerkjournalistiek’ worden de media-instituties die per traditie de kwaliteit en onafhankelijkheid van de professie waarborgden minder belangrijk. De garantie voor adequaat journalistiek handelen verschuift daardoor van de mediaorganisatie naar de individuele professional. Om in een open multimediale omgeving te kunnen overleven, zal de journalistiek zich meer moeten professionaliseren en scherper profileren.

With the transition from industrial to network journalism, media institutions that traditionally guaranteed the quality and independence of the profession, have become less important. The guarantee of adequate journalism thus shifts from the media organization to the individual professional. In order to survive in an open multi-media environment journalism will have to strengthen its professional profile and identity.


Mark Deuze: De journalistiek voorbij

De recente groei van het onderzoek en onderwijs naar de journalistiek in binnen- en buitenland valt samen met een verdwijnend nieuwspubliek. Toch blijft bijna al deze wetenschappelijke aandacht uitgaan van traditionele institutionele kaders bij het bestuderen van het nieuwsbedrijf. Deze bijdrage pleit voor een journalism studies die voorbij die journalistiek gaat.

Journalism studies and education is growing rapidly around the world, at a time when the audience for news seems to be disappearing. Yet most of the scholarly work on journalism keeps a rather narrowly defined institutional focus on the news as an industry. In this essay an argument is made for a journalism studies that goes beyond this kind of journalism.

Piet Bakker: Journalistiek zonder infrastructuur – een reële optie?

Om aan problemen als afkalvende lezersbestanden, dalende inkomsten en krimpende redacties het hoofd te bieden, doen Nederlandse media in toenemende mate een beroep op amateurs. Ofschoon de verwachtingen op het gebied van burgerjournalistiek en user-generated content hooggespannen waren, zijn de meningen verdeeld. De kwaliteit van de bijdragen valt veelal tegen terwijl moderatie veel arbeidstijd kost. Een mogelijke verklaring – naast tegenwerking vanuit traditionele media en tekortschietende journalistieke kwaliteiten van amateurs – is dat de journalistieke infrastructuur in de vorm van collegiaal overleg, socialisatie, juridische bescherming en economische zekerheid in een amateuromgeving ontbreekt, waardoor de productie niet aan professionele eisen kan voldoen.

Dutch media are facing decreasing revenues and size of editorial staff. Inviting ‘ordinary’ citizens to participate in the process of newsgathering is one possibility to cope with these problems. Experiences with citizen journalism and user-generated content, however, are mixed. Journalistic quality is often lacking while moderation proved to be more costly than expected. Possible explanation could be reluctance by incumbent media to accept ‘amateurs’ as co-operators or the insufficient skills of citizen journalists. But also the fact that amateurs are not paid for their efforts, don’t have legal protection or support from colleagues and were not subjected to job socialization, could explain why the results of amateurs’ contributions are disappointing so far.

Susanne Janssen: De institutionele logica van de journalistiek: onderzoek naar het journalistieke veld in het spoor van Bourdieu

Dit artikel gaat in op een aantal sleutelbegrippen uit Bourdieu’s veldtheorie – de spanning tussen ‘heteronomie’ en ‘autonomie’, en de strijd tussen ‘gevestigden’ en ‘nieuwkomers’ – en hun belang voor de studie van de journalistiek. Beargumenteerd wordt dat de veldbenadering het gat kan dichten tussen analyses op het macroniveau, die journalistiek zien als het product van bredere maatschappelijke, economische en politieke structuren, en analyses op het microniveau, die geneigd zijn zich te richten op individuele nieuwsorganisaties en journalisten zonder veel aandacht te besteden aan de bredere institutionele setting waarin journalisten opereren. Bovendien wordt beargumenteerd dat de veldbenadering een nuttig kader aanreikt voor internationaal vergelijkend onderzoek naar het functioneren van de journalistiek.

This article considers several key concepts from Bourdieu’s theory of the cultural field and their significance for the study of journalism, including the tension between ‘heteronomy’ and ‘autonomy’, and the struggle between ‘established’ and ‘newcomers’. It is argued that the field approach can bridge the gap between macro-level analyses that view journalism as the product of wider societal, economic and political structures and microanalyses that tend to focus on individual news organizations and journalists without paying much attention to the wider institutional setting in which journalistic actors operate. In addition, it is argued that the field approach provides a useful framework for international comparative research into the workings of journalism.

Marcel Broersma: De transformatie van het journalistieke veld: discursieve strategieën en journalistieke vormen
De journalistiek is momenteel onderhevig aan een snelle transformatie. In dit artikel wordt betoogd dat twee elkaar aanvullende benaderingen bijzonder vruchtbaar zijn om binnen journalism studies dit proces te bestuderen. Bourdieu’s veldtheorie biedt een theoretisch framework om de (her)positionering en onderlinge afhankelijkheden tussen gevestigde media en nieuwkomers te analyseren. Daarnaast is het verhelderend empirisch onderzoek te doen naar journalistieke teksten – inclusief audiovisuele uitingen – en dan specifiek naar de vorm van verslaggeving.
Die moeten we beschouwen als een strategische interpretatie van de werkelijkheid met als doel de auteur en het medium zo profijtelijk mogelijk te positioneren in het journalistieke veld.

Journalism is transforming rapidly in the 21st century. This article argues that two complementary approaches offer Journalism Studies productive perspectives to study this process of change. Bourdieu’s field theory provides a theoretical framework in which the (re-)positioning and interdependencies of established media organizations and new media can be studied fruitfully. By doing so, journalism is explored as a relational and dynamic field of forces in which agents try to maximize their power and prestige. In addition, empirical research into journalism texts, including audiovisual items, and more specific into the forms of reporting sheds light upon the discursive strategies of news media. These texts have to been studies as strategic representations of the social world. They are used to position the author and the medium they are published in as advantageously as possible in the journalistic field.

Huub Evers: De intercultureel competente journalist

Voor de journalistiek is het van levensbelang om voldoende oog te hebben voor culturele diversiteit. Lange tijd is geprobeerd dit te realiseren door te werken aan ‘meer kleur op redacties en opleidingen’. Daarnaast is het van belang nadruk te leggen op het ‘multicultureel vakmanschap’ van élke journalist, ongeacht zijn of haar achtergrond. Dit uitgangspunt impliceert dat elke professional voldoende toegerust moet zijn om zijn of haar werk goed te doen in een samenleving die de laatste tientallen jaren veranderd is in een multiculturele samenleving. Welke eisen ten aanzien van kennis, vaardigheden en houding mogen gesteld worden aan journalisten die ‘intercultureel competent’ zijn? In deze bijdrage wordt bij wijze van voorstel een aantal interculturele competenties gepresenteerd.

It is very important for journalism to have an eye for cultural diversity. For years, government, schools of journalism and the media world tried to realize diversity by working on more colour in newsrooms and journalism schools. Moreover, it is important to stress the multicultural expertise of every journalist, regardless his or her background. This view implies, that every professional has to be sufficiently equipped to do a good job in a society that has been changed in a multicultural society during the last decades. What demands concerning knowledge, skills and attitude are to be made upon journalists for being ‘intercultural competent’? In this essay, a set of intercultural competences for journalists is being proposed.